Tullverkets förslag till föreskrifter om direktåtkomst för enskild till uppgifter om sig själv i tulldatabasen

Tullverkets förslag till föreskrifter om direktåtkomst för enskild till uppgifter om sig själv i tulldatabasen Rubricerat ärende, ert diarienummer STY 2011-819, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.