Utkast till lagrådsremiss Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2020/01529/RS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 1 juni 2020 med angiven svarstid den 2 juni 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.