Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2019/03948/L3, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

skärpta straff