Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.