Vägverkets förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Hallands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2010/3295 A, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.