Vägverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 855 och på väg 1120 i Östergötlands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer VV 2009/25400, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.