Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2018/01749/UH), har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt kan bedömas inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.