Ytrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om bekämpning av potatiscystnematoder m.m.

Remissen innehåller förslag om dels nya föreskrifter om bekämpning av potatiscystnematoder m.m., dels ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis och i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet m.m. De föreslagna ändringarna synes vara av främst redaktionell karaktär och medför såvitt kan bedömas inga effekter av betydelse för företag. Regelrådet begränsar därför sitt yttrande till förslaget till föreskrifter om bekämpning av potatiscystnematoder. De nya föreskrifterna föranleds av rådets direktiv 2007/33/EG om bekämpning av potatiscystnematoder.