Yttande över förslagen i betänkandet Förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:63)

Förslagen innebär ett förstärkt skydd för företagshemligheter och får anses vara positivt för företag i allmänhet. Regelrådet kan inte se att förslagen får någon inverkan på företagens administrativa  kostnader.

Med hänsyn till omständigheterna får utredningen om förslagens konsekvenser för företag anses som godtagbar.