Yttande över förslagen i betänkandet Förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:63)

Förslagen innebär ett förstärkt skydd för företagshemligheter och får anses vara positivt för företag i allmänhet. Regelrådet kan inte se att förslagen får någon inverkan på företagens administrativa  kostnader.

Med hänsyn till omständigheterna får utredningen om förslagens konsekvenser för företag anses som godtagbar.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()