Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2018/00823/S3, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till internationella åtaganden. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.