Ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2015/4019, har remitterats till Regelrådet.

Remissen inkom till Regelrådet den 24 augusti 2015 med begäran om remissvar senast den 31 augusti 2015 kl. 12. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

drivmedel