Krav på fortbildning, godkännande, auktorisation och registrering för revisorer

De nu föreslagna ändringarna innehåller bestämmelser om bl.a. krav på fortbildning, godkännande, auktorisation och registrering för revisorer. Vidare innehåller förslagen krav om årlig rapportering och kvalitetskontroller. Ändringarna kan medföra ökade administrativa kostnader för berörda företag. Eftersom någon egentlig bedömning av kostnadernas storlek inte har gjorts saknas möjlighet att bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningen valts. Regelrådet kan därför inte tillstyrka de föreslagna ändringarna.