Yttrande avseende Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas specialisttjänstgöring

Socialstyrelsen har genomfört översyn och uppföljning av sina föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Resultaten leder till att Socialstyrelsen finner det motiverat att lämna förslag på reviderade föreskrifter och målbeskrivningar för de reglerade specialiteterna. Till exempel föreslås att handledares handledning av ST-läkare bör planeras in i ordinarie tjänstgöringsschema. Det föreslås vidare att studierektor ska samordna den interna och externa utbildningen för ST-läkarna och att de även bör samordna den kontinuerliga fortbildningen av handledare. En ytterligare förändring är att bedömningen av ST-läkarens uppnådda specialistkompetens ska göras i samråd med studierektor.  Målbeskrivningarna har även dem reviderats och föreslås få ny struktur.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Remissen innehåller även förslag till allmänna råd. Dessa omfattas inte av Regelrådets granskning.