Yttrande avseende Utbildningsdepartementets promemoria Vissa skollagsfrågor – del 2

Den nya skollagen (2010:800) har tillämpats sedan 1 juli 2011. Under den tid lagen tillämpats har det uppmärksammats ett behov av att se över ett antal bestämmelser. En arbetsgrupp har på uppdrag av Utbildningsdepartementet sedan januari 2013 utarbetat förslag till vissa ändringar i skollagen. Genom nya beslut har arbetsgruppens uppdrag utvidgats och förlängts vid flera tillfällen och uppdraget ska redovisas i tre delar. Den första delen redovisades hösten 2013. Den promemoria som nu redovisats är del två och i den lämnas bl.a. förslag om:

  • Att det ska finnas ett visst utrymme för konfessionella inslag i utbildning med offentlig huvudman
  • Att regeringen ska få meddela föreskrifter om försöksverksamhet med undantag från kraven på legitimation och behöriget för personer som bedriver undervisning under högst två år
  • Att person som söker anställning vid gymnasieskola och gymnasiesärskola ska visa upp registerutdrag från belastningsregistret
  • Att rektors beslut om att inte flytta upp en elev till närmaste högre årskurs ska kunna överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd
  • Förtydligande av reglerna kring tilläggsbelopp för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd

Taggar:

skollagen