Yttrande departementspromemorian Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

För att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon föreslås i promemorian en ny lag om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster och en kompletterande förordning. Förslagen innebär att en upphandlande enhet ska beakta energi- och miljöpåverkan genom att i annonsen om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget uppställa krav på bilens energi- och miljöprestanda antingen som en teknisk specifikation eller som ett kriterium för tilldelning av kontrakt. I den upprättade konsekvensutredningen anges att kraven riktas mot upphandlande myndigheter och enheter och att ökningen av de administrativa kostnaderna för företagen därför blir obetydlig. Såvitt Regelrådet kan finna är de administrativa kostnader som ett genomförande av förslagen kan ge upphov till en direkt följd av EU-direktivet. Regelrådet tillstyrker därför förslagen.