Yttrande över Affärsverket svenska kraftnäts förslag till föreskrifter om elberedskap

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I konsekvensutredningen beskriver förslagsställaren att den nuvarande författningen[1] innehåller inaktuell information, exempelvis hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) och exempel på beredskapsåtgärder som inte längre gäller efter införandet av säkerhets-skyddslagen (2016:585).

Det anges att det är förslagsställarens mening att föreskriften ska vara enkel att förstå och följa för de aktörer inom elförsörjning som berörs, även för de aktörer som tidigare varit undantagna men som genom det föreliggande förslaget kommer att innefattas.

[1] Föreskrift (SvkFS 2013:2), allmänna råd och bilagor innehållandes blanketter för att anmäla förändringar i elförsörjning och för att rapportera om väsentliga störningar i elberedskapen (1997:288).

Det bakomliggande förslaget

Förslag