Yttrande över affärsverket Svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Förslaget innebär att:

 •  Förbrukningsprofil[1] ska beräknas med 15 minuters upplösning
 •  Gränspunkt ska mätas med 15 minuters upplösning
 •  Inmatningspunkt (produktion) ska mätas med 15 minuters upplösning
 •  Uttagspunkt (förbrukning) som inte ingår i en förbrukningsprofil ska mätas med:
  – 15 minuters upplösning om mätaren inte omfattas av funktionskraven[2]
  – 15 minuters upplösning om mätaren omfattas av funktionskraven och uppfyller kraven
  – 60 minuters upplösning om mätaren omfattas av funktionskraven och inte uppfyller kraven.              Detta är en övergångsregel som upphör den 1 januari 2025
 •  Rapportering av mätvärden ska ske med 15 minuters upplösning för de mätpunkter som          omfattas av  förslaget. Detta gäller även de mätpunkter som fortsatt får mätas med 60 minuters  upplösning
 •    Uttagspunkt (förbrukning) som ingår i en förbrukningsprofil omfattas inte av förslaget.

De föreslagna ändringarna i mätningsförordningen föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

[1] I remissen (s. 6) går att utläsa att förbrukningsprofil innebär den totala mängd el som registreras

per tidsenhet i schablonberäkningsområdet för sådan förbrukning i uttagspunkter vars

mätvärden rapporteras månadsvis samt nätförluster.
[2]  För funktionskravens innehåll, se 23 § i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1999716-om-matning-berakning-och_sfs-1999-716).

Det bakomliggande förslaget

Förslag