Yttrande över Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i strålskyddslagen (1988:220), strålskyddsförordningen (1998:293) samt i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. I slutbetänkandet Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form (SOU 2011:18) lämnades ett förslag att införa en 18-årsgräns för användning av kosmetiska solarier. Regelrådet har yttrat sig över betänkandet (Dnr: N2008:05/2011/95). Efter beredning inom Regeringskansliet har betänkandets förslag kompletterats med ytterligare bestämmelser om hur åldersgränsen ska utformas och upprätthållas samt hur tillsynsmyndigheterna ska bedriva tillsyn över solarieverksamheter.

Det föreslås införande av ett förbud mot att yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18 år. En skyldighet föreslås för den som yrkesmässigt upplåter kosmetiskt solarium att förvissa sig om att konsumenten har fyllt 18 år. Det föreslås att det i anslutning till solariet ska finnas en klart och tydligt synbar skylt som upplyser om förbudet. Vidare föreslås att den som yrkesmässigt upplåter ett kosmetiskt solarium ska se till att personalen får den information och stöd som den kan behöva för att kunna följa bestämmelserna samt bedriva särskild kontroll och ha ett egenkontrollprogram för detta. Straff föreslås för den som bryter mot förbudet att yrkesmässigt upplåta ett kosmetiskt solarium till den som inte har fyllt 18 år och miljösanktionsavgift föreslås för den som inte har anmält sin verksamhet till kommunen. Strålskyddsmyndigheten föreslås få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om bl.a. anmälningsplikt för ett kosmetiskt solarium.

 

Taggar:

solarium