Yttrande över Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd samt förslagets överensstämmelse med EU-rätten. Även redovisningen avseende särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande, behov av speciella informationsinsatser och berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är tillräckligt tydlig. Beskrivningen av påverkan på kostnader och verksamhet och påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag hade kunnat förtydligas i vissa avseenden men är tillräcklig även i befintligt skick. Eftersom inget uppenbart talar för att det skulle bli en påverkan på företagen i andra avseenden är avsaknad av redovisning om sådan påverkan acceptabel. Däremot är det en brist att inget anges om särskild hänsyn till små företag, inte minst med tanke på att det framstår som att en inte obetydlig andel av de berörda företagen är små. Det är möjligt att en kortfattad bedömning hade varit tillräcklig men frågan hade i vart fall behövt kommenteras. Att det finns en brist i detta avseende är emellertid inte av sådan betydelse att det blir avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag