Yttrande över ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön avseende förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till ändring av bilaga 10 om fiske efter ål med stöd av särskilt tillstånd i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Det föreslås att fiske efter ål inte får bedrivas under perioden 1 november 2018 till och med den 31 januari 2019.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

ålfiske