Yttrande över ändring av föreskrift om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den aktuella föreskriften reglerar hur naturgasföretagen ska beräkna den ekonomiska livslängden för anläggningstillgångar som tagits i bruk före den 1 januari 2013 och återfinns i 8 § andra stycket i myndighetens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:6).

Den föreslagna ändringen innebär att den ekonomiska livslängden ska beräknas från den 1 januari det kalenderår som infaller efter det kalenderår då tillgången ursprungligen började användas i stället för att den ekonomiska livslängden ska beräknas från det kalenderår som tillgången togs i bruk. Ändringen medför en harmonisering med motsvarande bestämmelse i förslagsställarens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2019:2) om beräkning av intäktsram för elnätsföretag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag