Yttrande över ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:17) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter

De föreslagna ändringarna i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:17) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter är föranledda av den ändring som i december 2010 genomfördes i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter. Bakgrunden till sistnämnda ändring var Europeiska kommissionens motiverade yttrande att Sverige, genom kravet på registrering av alla kosmetiska produkter som importeras till Sverige, överskridit sina skyldigheter enligt artikel 7a. 4 i direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter (kosmetikadirektivet).