Yttrande över ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

Genom EU-kommissionens genomförandebeslut (2014/237) blir det förbjudet att importera vissa växter och växtprodukter med ursprung i Indien. Bakgrunden är att under flera års tid har EU:s medlemsstater hittat reglerade växtskadegörare i sändningar med växter och växtskadeprodukter från Indien. Det rör sig om några typer av icke europeiska fruktflugor samt bomullsmjöllus. De aktuella skadegörarna finns listade i direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in i gemenskapen och mot att de sprids i gemenskapen. Att de är listade i direktivet innebär att de inte får introduceras till eller spridas inom EU exempelvis via sändningar med importerade växter och att växtskyddsmyndigheten i medlemsstaterna har varit skyldiga att besluta om utrotnings- eller inneslutningsåtgärder om de påträffats. De aktuella skadegörarna har påträffats i sändningar med framför allt växter av taro, växter av mango, balsamgurka, aubergine och hårgurkor. Enligt EU-kommissionens genomförandesbeslut förbjuds import av dessa växter tillfälligt. Importförbudet ska upphöra att gälla den 31 december 2015.

Jordbruksverket har redan införlivat det aktuella genomförandebeslutet från EU-kommissionen genom beslut den 5 maj 2014 om föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut. De nya reglerna, som innebär ett förbud mot import av samma växter fram till samma datum som i kommissionens beslut, trädde i kraft den 7 maj 2014.

I remissen anges att beslutet fattades innan konsekvensutredningen skrevs eftersom Jordbruksverket ansåg att det innebar fara för växtskyddet om föreskriften inte beslutades. I remissen anges vidare att det i ett sådant fall krävs att konsekvensutredning skrivs efter beslutet, och att förslaget skickas på remiss efter beslutet, allt enligt 4 § andra stycket förordningen (2007:1244).