Yttrande över ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

I rennäringsförordningen (1993:384) anges det att icke yrkesmässig småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på fjällen får bedrivas om vissa förutsättningar uppfylls. I det remitterade förslaget ändras lydelsen så att rätten av bedriva yrkesmässig småviltsjakt och fiske ska ges till den som är fast bosatt i Sverige. Det föreslås också att även den som inte är fast bosatt i Sverige, men omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster och som därigenom har uppnått en närmare anknytning till Sverige, ska kunna tilldelas denna rättighet.

Det bakomliggande förslaget

()