Yttrande över ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I rennäringsförordningen (1993:384) anges det att icke yrkesmässig småviltsjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen och på fjällen får bedrivas om vissa förutsättningar uppfylls. I det remitterade förslaget ändras lydelsen så att rätten av bedriva yrkesmässig småviltsjakt och fiske ska ges till den som är fast bosatt i Sverige. Det föreslås också att även den som inte är fast bosatt i Sverige, men omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, arbetskraftens fria rörlighet och utbyte av tjänster och som därigenom har uppnått en närmare anknytning till Sverige, ska kunna tilldelas denna rättighet.