Yttrande över ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket

Av konsekvensutredningen framgår att de föreslagna föreskrifterna kommer att innebära ökade administrativa kostnader för företag. Enligt Jordbruksverket är föreskrifterna ”ett direkt resultat av att Europakommissionen lämnat synpunkter på att Sverige inte fullt ut uppfyller det s.k. nitratdirektivet” (Rådets direktiv 91/676 EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket). Såvitt Regelrådet kan bedöma har Jordbruksverket inte gjort någon egen analys av direktivets krav i nu aktuella hänseenden. Jordbruksverket har inte heller redovisat vilka krav som ställts från kommissionens sida avseende de svenska föreskrifternas utformning. Enligt Regelrådets uppfattning har Jordbruksverket därför inte visat att gemenskapsrätten nödvändiggjort de föreslagna föreskrifterna och att därmed andra lösningar inte varit möjliga. Regelrådet avstyrker därför att föreskrifterna införs.