Yttrande över ändringar i TFS 2000:20 (tullordningen) med anledning av införandet av föranmälan

Enligt Regelrådets uppfattning kommer detta komplicerade regelverk att leda till ökade administrativa kostnader för företagen. Regelrådet, som utgår från att ändringarna är en direkt följd av gemenskapsrätten, kan emellertid inte finna att gemenskapsrätten kunnat iakttas med en mindre ingripande lösning. Med beaktande av detta tillstyrker Regelrådet förslagen.

Taggar:

föranmälan