Yttrande över Arbetsmarknadsdepartementets remiss om departementspromemorian En enklare ledighetslagstiftning

Enligt promemorian är syftet med förslagen att förenkla regelverket och minska företagens administrativa kostnader. Promemorian innehåller förslag till lag om rätt till ledighet för utbildning samt lag om rätt till ledighet för närståendevård och trängande familjeskäl. Vidare innehåller promemorian förslag till ändringar i föräldraledighetslagen (1995:584), lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet, lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete, semesterlagen (1977:480), skollagen (1985:1100), arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262), lagen (199:678) om utstationering av arbetstagare samt förslag till upphävande av lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m. Den redovisning av förslagens påverkan på företagens administrativa kostnader som finns i promemorian visar, med utgångspunkt i de mätningar som genomförts av dåvarande Nutek (numera Tillväxtverket), att genomförandet av förslagen innebär minskade kostnader för företagen. Regelrådet tillstyrker förslagen.