Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till ändrade föreskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Arbetsmiljöverkets förskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1)
om hygieniska gränsvärden och i Arbetsmiljöverkets förskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19)
om kemiska arbetsmiljörisker.

I sak anges förslaget innebära följande. Genom ändringarna kommer främst tre EU-direktiv genomföras. Detta innebär att ändringarna främst består i att 15 ämnen får reviderade gränsvärden varav 11 får nya eller sänkta gränsvärden till följd av ändringsförslaget avseende till hygieniska gränsvärden. Det innebär också att de verksamheter som har arbetstagare som riskerar att exponeras för dieselavgaser eller hudexponeras för använda mineraloljor kommer att bli föremål för ökade krav. De verksamheter som har dessa exponeringar kommer att omfattas av de särskilda krav för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen som återfinns i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.