Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till ändring i föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete och omfattar en precisering av kraven på kunskaper och praktik eller yrkeserfarenhet för att kunna utses till sprängarbas. Det föreslås även att sprängarbasar ska visa godkända kunskaper vart tionde år. Ett krav införs om att sprängarbasen ska medföra dokumentation som styrker att denne genomgått prov och har godkända kunskaper enligt bilaga 1 och 2 i föreskriften. Dokumentationen ska medföras på arbetsstället där denne bedriver sprängarbete. En sanktionsavgift föreslås om en sprängarbas utses som saknar dokumentation som visar tillräckliga kunskaper och praktisk erfarenhet för aktuellt sprängarbete.

Förslaget avser även att det undantag som idag medger att vissa regler för sprängföreskriften inte behöver följas för arbete med krutdrivna verktyg eller gasgenererande kompositioner tas bort. Ändringen innebär bland annat att allt sprängarbete ska ledas av en sprängarbas.

Taggar:

sprängarbete