Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

De föreslagna föreskrifterna om hygieniska gränsvärden avses ersätta vissa delar av Arbetsmiljöverkets nuvarande föreskrifter på området. Övriga delar av dessa, däribland bestämmelser om krav på tillstånd, har flyttats till verkets nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. Syftet är att de nu föreslagna föreskrifterna endast ska omfatta gränsvärden för kemiska ämnen och ämnesgrupper, i fortsättningen kallade ämnen, samt hur mätningar ska genomföras. Reglerade ämnen och föreslagna gränsvärden listas i en bilaga 1 till föreskriften. Förslaget har föregåtts av 28 exponeringsbedömningar, varav fem för nya ämnen och övriga för ämnen man haft anledning att ompröva. Detta har medfört att nya och ändrade gränsvärden – utöver dem i gällande regler som inte omvärderats – förts in i bilaga 1. Bilagan innefattar även införlivning av direktiv 2009/161/EU om en tredje förteckning över indikativa gränsvärden, för vilkas flertal Sverige redan infört gränsvärden baserade på nationella riskbedömningar. Direktivet, som är ett minidirektiv, innehåller bindande regler för dels fastställda gränsvärden med möjlighet att nationellt införa lägre värden, dels vägledande gränsvärden för vilka medlemsländerna själva får bestämma nivån.