Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö, m.m.

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö samt förslag till ändring av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ensamarbete. Förslaget avser att fullt ut genomföra EU-direktivet (dir 94/33/EG) om skydd av minderåriga i arbetslivet och därmed anpassa den nuvarande svenska regleringen till dagens arbetsförhållanden. Ett genomförande av förslaget innebär att berörda arbetsgivare ska utföra en riskbedömning och medicinska kontroller om arbetsförhållandena för den minderårige kräver det och att arbetsgivaren ska lägga samman arbetstiden för den minderårige om denne har flera arbetsgivare. Förslaget innebär vidare att minderåriga måste ha skolans och vårdnadshavarens medgivande för att få arbeta, att ensamarbete endast får utföras från det egna hemmet om inte Arbetsmiljöverket medger undantag och att listan över förbjudna arbetsuppgifter uppdateras.