Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 201X:X)

Förslaget omfattar i huvudsak vissa ändringar av föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Ändringarna medger bl.a. att märkningen av rörledningar ska få placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till förhållandena på platsen i stället för att en märkning alltid ska vara synlig. Produktnamn får ersättas med annan identifierande beteckning. Förslaget anpassar vidare föreskrifterna till de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar