Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om arbetsanpassning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås nya föreskrifter om arbetsanpassning som kommer att ersätta Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1994:1, Arbetsanpassning och rehabilitering.

Förslaget innehåller följande förändringar jämfört med gällande föreskrifter.

Föreskrifterna fokuserar bara på arbetsanpassning.
De som genomgår utbildning likställs inte med arbetstagare vid tillämpning av föreskrifterna.
Kravet på att ange mål för verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering tas bort.
Arbetsgivare måste upprätta nya och preciserade rutiner för sin arbetsanpassning.
Det införs ett tydligt krav på utredning av hur arbetsanpassningen ska utformas samt att följa upp att den haft önskad effekt.
Det införs krav om att anlita experthjälp när det i verksamheten saknas kunskap, eller råder osäkerhet, om det som ska utredas eller hur arbetsanpassningen ska utformas.
Det anges inte när förslaget föreslås träda i kraft.