Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om kvarts – stendamm i arbetsmiljön

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om kvarts – stendamm i arbetsmiljön.

De föreslagna föreskrifterna är utformade i enlighet med strukturen i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), nämligen att undersöka arbetsförhållandena samt genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Avsikten är att göra reglerna lättöverskådliga och enkla att tillämpa.

Reglerna anges ha fått en tydligare struktur för att bli enklare att förstå och att tillämpa och regler som bedömts vara inaktuella har tagits bort. Kraven bygger genomgående på de riskbedömningar som ska göras enligt gällande föreskrifter (bl.a. systematiskt arbetsmiljöarbete och kemiska arbetsmiljörisker). Tydligare krav ställs på riskbedömning när det gäller hantering av kvartshaltigt material och dokumentation med sanktionsavgift på dokumentationskravet. I de nu föreslagna reglerna betonas åtgärder, dvs. att man genom riskbedömning beslutar om riskreducerande åtgärder. Krav på periodiska obligatoriska exponeringsmätningar på arbetsplatsen är borttaget. Möjlighet att upprätta och använda referensmätningar för att bedöma exponeringen utökas. Vidare anges att reglerna för mobila anläggningar har förtydligats i den föreslagna föreskriften.