Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om optisk strålning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Regelrådet delar Arbetsmiljöverkets uppfattning att de föreslagna föreskrifterna leder till en obetydlig ökning av de administrativa kostnaderna för företag. Mot denna bakgrund kan förslaget tillstyrkas.