Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om utrustning för explosionsfarlig omgivning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Arbetsmiljöverket föreslår nya föreskrifter om utrustning för explosionsfarlig miljö med anledning av att ett nytt EU-direktiv 2014/34/EU börjar gälla den 20 april 2016. Föreskrifterna innehåller ett antal krav som ställs på utrustningar för explosionsfarlig miljö för att dessa ska få tillhandahållas på marknaden och tas i bruk. Kraven har förtydligats i jämförelse med tidigare föreskrifter så att de utöver tillverkaren även avser importörer och distributörer. Kraven på företagen avser teknisk dokumentation, dokument och instruktioner, märkningar och etiketter. Kraven avser dessutom anpassning av tekniska och organisatoriska rutiner, liksom anpassning av en försäkran om överensstämmelse med gällande EU-direktiv för produkter.

Arbetsmiljöverkets nuvarande föreskrifter AFS 1995:5 upphävs till följd av de nya föreskrifterna.