Yttrande över Arbetsmiljöverkets rapport beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen (1982:673)

I rapporten föreslås bl.a. att nu gällande krav i arbetstidslagen (1982:673) på ansökan om dispens för extra övertid och extra mertid avskaffas samt att skyddsombudets befogenheter utvidgas. Vidare föreslås att den straffsanktion som i dag återfinns i 24 § arbetstidslagen upphävs. Regelrådet tillstyrker förslagen.