Yttrande över Arbetsmiljöverkets remiss om förslag till föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverkets remiss innehåller förslag till nya och ändrade bestämmelser i fem föreskrifter:

  • Föreskrift (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker
  • Föreskrift (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare
  • Föreskrift (AFS 2012:3) om minderårigas arbetsmiljö
  • Föreskrift (AFS 2008:13) om skyltar och signaler
  • Föreskrift (AFS 2005:18) om härdplaster

Ändringarna föranleds av dels ett nytt EU-direktiv, dels ett nationellt initiativ. EU har sedan lång tid tillbaka reglerat på området och fem arbetsmiljödirektiv har införts i svensk rätt genom föreskrifter. Till följd av att EU infört ett nytt system för hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas, kallas CLP[1], beslutades i februari 2014 om ett nytt direktiv[2] som innebär ändringar i de fem arbetsmiljödirektiven och en anpassning av dem till CLP. Detta leder enligt Arbetsmiljöverket till att de fyra först nämnda föreskrifterna behöver ändras. I korthet leder ändringarna enligt remissen bl.a. till att:

  • Förpackningar, andra behållare och rörledningar ska vara märkta med faropiktogram (symboler) enligt CLP.
  • Skyltar som varnar för kemiska risker ska ha samma utformning som märkning på behållare.
  • Minderåriga får inte längre utsättas för risk att skadas av brandfarliga och frätande ämnen eller aerosoler såtillvida om inte arbetsgivaren kan säkra att risken att skadas är minimal.
  • Listan över faroklasser som gravida inte får riskera att utsättas för utökas.
  • En sanktionsavgift vid brister i märkning införs.

Ändringarna till följd av det nya EU-direktivet ska ha trätt i kraft i svensk lagstiftning senast 1 juni 2015.

Den del av förslaget som är ett nationellt initiativ innebär att föreskrifterna om härdplaster, AFS 2005:18, upphör att gälla och införlivas i den nya föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker. Detta görs främst i syfte att förtydliga regelverken då bestämmelser om allergiframkallande ämnen idag regleras i både föreskrifterna om härdplaster och i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Dessutom är föreskrifterna om härdplaster nio år gamla och det anges i remissen att det finns ett behov av att se över föreskrifterna. En del paragrafer överförs från den ena föreskiften till den andra utan någon ändring i kravställande medan det i andra fall föreslås vissa ändrade krav.


[1] Förkortning för Classification, Labelling and Packing of substances and mixtures

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/27/EU av den 26 februari 2014 om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar