Yttrande över Återremittering av konsekvensutredning av förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter beträffande

• anläggning av skog på produktiv skogsmark (2 kap.),

• avverkning av skog på produktiv skogsmark och åtgärder på skogliga impediment (3 kap.),

• krav på tillstånd till avverkning m.m. i fjällnära skog och samråd inom renskötselns åter-runt-marker (4 kap.) samt

• hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen (7 kap.).

I sak innebär de ändrade föreskrifterna bland annat sänkta krav på minsta antal huvudplantor vid anläggningsskedet, att förbudet att använda contortatall och nuvarande föreskrifter om högsta godtagbara luckighet i en föryngring tas bort och att det införs bestämmelser om att främmande trädarter inte ska användas i eller intill känsliga landmiljöer.

Remissen innehåller även förslag till allmänna råd. Dessa uttalar sig Regelrådet inte om. Eftersom ärendet har varit föremål för ett tidigare yttrande fokuserar Regelrådet i detta yttrande framför allt på de delar i konsekvensutredningen som befanns bristfälliga i det tidigare yttrandet.