Yttrande över Åtgärder för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder till skydd för torsk

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I sak anges förslaget innebära:

  • Krav på sortering baserat på art eller storlekskategori av pelagisk[1] fångst vid landning innan transport, alternativt efter transport till beredningsindustrin om mottagningsanläggningen i fråga huvudsakligen hanterar fångst med syfte att användas som livsmedel,
  • Förbud att vid pelagiskt fiske medföra redskap ombord som inte får användas under förbudsperioden (därutöver gäller redan krav på att surra och stuva redskap vid transit genom områden som saknar undantag från fiskeförbud),
  • Begränsning till att enbart bedriva pelagiskt fiske i ett ICES-delområde[2] per fiskeresa vid fiske i delområde 24 eller 25,
  • Anmälningskrav innan påbörjad fiskeresa vid fiske under förbudsperioden för pelagiska fiskare som inte har en VMS- eller AIS-utrustning[3] ombord i drift och sändande.
  • Anmälningskrav i samband med utsättande av passiva redskap för fiske. Anmälningskravet ska inte gälla vid fiskeresor som bedrivs av fiskare med ålfisketillstånd som på fiskeresan endast bedriver riktat fiske efter ål.

De föreslagna ändringarna gäller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet och Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

[1] Pelagisk avser fisk eller annan fångst som inte lever kustnära eller vid bottenskikt, dvs. något som lever i öppna havet (se exempelvis https://svenska.se/saob/?id=P_0425-0372.n2c0 eller https://sv.wikipedia.org/wiki/Pelagisk).

[2] ICES står för International Council for the Exploration of the Sea eller Internationella Havsforskningsrådet på svenska. ICES använder indelningen i delområdena som grund i sina vetenskapliga analyser, en överblicksbild över dessa delområden kan ses på https://www.havochvatten.se/arkiv/nytt-om-fiskeregler/2022-01-14-svagt-torskbestand-stoppar-fritidsfiske.html).

[3] AIS står för Automatic Identification System och är ett system som möjliggör identifikation av ett fartyg och att följa dess rörelser från andra fartyg eller från ett kontrollrum för fartygstrafikservice. Sådana system bygger på att fartyg regelbundet skickar ut information på en digital radiokanal (se exempelvis https://sv.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System). VMS står för Vessle Monitoring System och är en generell term för att beskriva system som kan användas för att övervaka fiskefartygs aktiviteter.

Det bakomliggande förslaget

Förslag