Yttrande över Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post. Vidare innehåller promemorian förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar med flera. Det föreslås att lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ersättas av auktorisationssystem för sådana tjänster och att regleringen ska utvidgas till att omfatta digital post. Det föreslås vidare att en myndighet ska tillhandahålla auktorisationssystemet och att offentliga aktörer, mot en avgift, ska få använda tjänsterna i sina digitala tjänster. Enskilda ska vidare få välja vilken leverantör som ska utföra tjänsten för deras räkning. Förslaget innebär bland annat att leverantörerna endast behöver ha att göra med en offentlig aktör och att alla leverantörer som är intresserade av att tillhandahålla tjänster och som uppfyller uppställda krav för godkänns för deltagande i ett auktorisationssystem. Vidare föreslås att kretsen av offentliga aktörer ska utökas till att även omfatta aktörer som bedriver helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet.

Taggar:

digital post