Yttrande över Avgifter vid ansökningar om licens eller tillstånd enligt spellagen (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till förordning om ändring i spelförordningen (2018:1475).

 

I sak lämnas förslag till avgifter med anledning av det föreslagna tillståndskravet för spelprogramvara och vid ansökningar om förnyelse av spellicens. Avgiften vid en ansökan om förnyelse av licens för både kommersiellt onlinespel och vadhållning föreslås höjas från

300 000 kronor till 600 000 kronor. Avgiften vid en ansökan om tillstånd för spelprogramvara föreslås uppgå till 120 000 kronor, medan avgiften vid ändring av ett sådant tillstånd föreslås uppgå till 30 000 kronor. Avgiften vid ändring av en fysisk representant för den som har tillstånd för spelprogramvara föreslås vidare uppgå till 800 kronor.

Det föreslås även vissa andra ändringar i spelförordningen (2018:1475) till följd av det nya kravet på tillstånd för spelprogramvara. Det föreslås att ett krav införs för den som har tillstånd för spelprogramvara att spara uppgifter så länge som det behövs för att Spelinspektionen ska kunna utöva sin tillsyn. Spelinspektionen föreslås vidare få ta ut en avgift av en tillståndshavare för den tillsyn som myndigheten utövar. Slutligen föreslås att Spelinspektionen ska få meddela föreskrifter om vilken information om tillståndshavarens verksamhet som tillståndshavaren ska ge Spelinspektionen för dess tillsynsverksamhet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

spellagen