Yttrande över Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Det föreslås att den särskilda löneskatten på lön och annan ersättning samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet m.m. avskaffas för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Förslaget är i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 12 december 2018 att den särskilda löneskatten för äldre avskaffas.