Yttrande över Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den remitterade promemorian innehåller ett förslag om att avskaffa befrielsen från energiskatt och koldioxidskatt för andra skattepliktiga biobränslen för uppvärmning än biogas och biogasol. I det följande refererar Regelrådet till detta delförslag som förslag 1.

I promemorian föreslås också att befrielse från energiskatt och koldioxidskatt för biogas och biogasol begränsas till att endast gälla för bränslen som inte är framställda av livsmedels- eller fodergrödor. En förutsättning för att skattebefrielse ska kunna medges är att bränslet omfattas av ett anläggningsbesked. Det föreslås därför att anläggningsbesked införs för gasformiga biobränslen även för andra ändamål än transportändamål. Den som är skattskyldig för dessa bränslen ska kunna ansöka om anläggningsbesked. För att få ett anläggningsbesked för gasformiga bränslen krävs ett kontrollsystem som visar att bränslet inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor. Detta gäller även gasformiga bränslen som används för transportändamål. Med livsmedels- eller fodergrödor avses stärkelserika grödor, sockergrödor eller oljegrödor som produceras på jordbruksmark som huvudgrödor. Detta innefattar inte restprodukter och avfall, material som innehåller både cellulosa och lignin, eller mellangrödor som inte kräver att ytterligare mark tas i anspråk. Med mellangrödor avses exempelvis täckgrödor och fånggrödor. I det följande refererar Regelrådet till detta delförslag som förslag 2.

Förslagen i promemorian medför ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi samt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.