Yttrande över Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

En klinisk bastjänstgöring (BT) för läkare med normtid på cirka ett år införs som en första del av läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Den sammanlagda tjänstgöringstiden för läkarnas specialiserings­tjänstgöring, inklusive bastjänstgöring, ändras från minst fem år till minst fem år och sex månader.

Förslaget bygger på Läkarutbildningsutredningens förslag som presenterades i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15). Där föreslogs bl.a. en ny sexårig läkarutbildning, att läkarexamen utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring ska ligga till grund för Socialstyrelsens prövning av behörighet för läkaryrket (legitimation), och att den nuvarande strukturen med allmäntjänstgöring (AT) efter examen ska upphöra.

Bastjänstgöringen ska genomföras som en fristående förberedande första del i specialiserings­tjänstgöringen i det kliniska patientnära arbetet som läkare hos arbetsgivare som bedriver offentligt finansierad sjukvård. Det övergripande ansvaret för bastjänstgöringen föreslås därmed ligga på hälso- och sjukvårdens huvudmän.

Bastjänstgöringen föreslås vara reglerad avseende två tjänstgöringsställen – tre till fyra månader inom primärvård och tre till fyra månader inom akutsjukvård.

Bastjänstgöringen ska närmare regleras i föreskrift. Uppdraget att utarbeta en föreskrift för läkarnas bastjänstgöring bedöms falla inom ramen för Socialstyrelsens bemyndigande.

I promemorian görs inte bedömningar om vilka anställningsförhållanden som ska gälla under bastjänst­göringen. Det förslag som presenteras i promemorian om bastjänstgöring innebär inte någon reglering av anställningsförhållandena eller att tjänstgöringen ska genomföras inom ett blockförordnande, likt de som finns för nuvarande allmäntjänstgöring.

Reglerna om bastjänstgöring föreslås gälla fr.o.m. den 1 juli 2020.