Yttrande över Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) och förslag till ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster.

Det föreslås att skattetillägg vid inkomstbeskattning ska beräknas på underlag av det undanhållna beloppet. Skattetillägg ska tas ut med 15 procent. Det föreslås vidare att vid beräkning av skattetillägg i underskottsfall ska beloppet behandlas på samma sätt som ett överskott. Om det undanhållna beloppet överstiger 20 prisbasbelopp ska skattillägget höjas med 10 procentenheter. Ett förhöjt belopp kan också tas ut om den oriktiga uppgiften upprepas. Förslaget innebär att kopplingen mellan skattetillägget och en verklig eller tänkbar effekt i form av undandragen skatt släpps. Istället ska skattetillägg vid inkomstbeskattningen beräknas på underlag av det belopp som inte skulle ha beskattats enligt inkomstskattelagen om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

Om den oriktiga uppgiften består i att en inkomst har redovisats i fel inkomstslag ska skattetillägget beräknas på hälften av den felaktigt redovisade inkomsten. Nivån på skattetillägg vid skönsbeskattning vid inkomstbeskattningen är 25 procent på undanhållet belopp. Skattetillägg på mervärdesskatt, punktskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt tas ut med 20 procent på undandragen skatt. Nivån ska höjas med 7 procentenheter om den undandragna skatten genom en eller flera oriktiga uppgifter i samma skatteslag överstiger 10 prisbasbelopp eller om den oriktiga uppgiften är upprepad. Nivån på skattetillägg vid skönsbeskattning är 27 procent av undandragen skatt.

Förslaget innebär att storleken på skattetillägg inte längre kommer att variera beroende på vilket inkomstslag som avses, eller om skattetillägget avser juridiska personer, fysiska personer eller dödsbon. Förslaget medför att skattetillägget överlag skärps vid allvarligare överträdelser av uppgiftsskyldigheten.

Taggar:

skattetillägg