Yttrande över Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (SOU 2016:53)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2001:751) om betaltjänster, lagen (2006:595) om europakooperativ, lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och terrorism och i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Det anges att förslaget avser genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden (andra betaltjänstdirektivet). Därutöver anges att direktivet är ett s.k. fullharmoniseringsdirektiv men att det finns möjlighet till undantag avseende vissa bestämmelser i direktivet. Mot bakgrund av att direktivet således innehåller viss handlingsfrihet för den svenske lagstiftaren yttrar sig Regelrådet över remissen.

 

Taggar:

betaltjänster