Yttrande över Betänkande: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid placering och byggande (SOU 2015:109)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom. Det föreslås bl.a. att kommunen ska kunna begära att länsstyrelsen lämnar planeringsbesked. Enligt förslaget ska de kommuner som upplever problem i samarbetet med länsstyrelsen kunna begära ett eller flera planeringsbesked i ärenden där de frågor som berörs är av den karaktären att en begäran om planeringsbesked är lämplig. Det föreslås också att en tidsfrist om två månader ska införas avseende länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. Tidsfristen anges gälla från det att länsstyrelsen har fattat sitt beslut om överprövning och om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas.

Vidare föreslår man ett införande av begräsningar av kommunens möjligheter att ställa krav i en detaljplan. Genom förslaget införs det i PBL begränsningar i kommunens möjligheter att i en detaljplan reglera tekniska egenskaper och en ny byggnads yttre utformning vad avser färg- och materialverkan. Vidare föreslås att begreppet tekniska egenskaper ska ersätta begreppet utförande i den aktuella bestämmelsen och i rubriken ovanför denna. Det föreslås även att försäljningsförordningens 18 § ska kompletteras med att Lantmäteriet på begäran av någon av parterna ska yttra sig beträffande värdet på den fastighet eller del av fastighet som en kommun önskar förvärva från staten för samhällsbyggnadsändamål. Ett sådant yttrande ska enligt utredningen ha inhämtats innan frågan får överlämnas till regeringen och resultatet av värderingen ska vara vägledande för förhandlingarna mellan parterna samt för regeringens beslut om frågan överlämnas dit.