Yttrande över betänkande Enklare semesterregler (SOU 2008:95)

Enligt Regelrådets uppfattning medför de föreslagna ändringarna i semesterlagstiftningen sannolikt administrativa lättnader för företag som saknar datoriserade löneprogram. Hur förslaget påverkar övriga företag är inte utrett i tillräcklig omfattning. Det är således inte möjligt att med ledning av betänkandet ta ställning till hur de administrativa kostnaderna, exempelvis beträffande strategisk personalhantering, förändras för dessa företag.

Det bakomliggande förslaget

()