Yttrande över betänkande Enklare semesterregler (SOU 2008:95)

Enligt Regelrådets uppfattning medför de föreslagna ändringarna i semesterlagstiftningen sannolikt administrativa lättnader för företag som saknar datoriserade löneprogram. Hur förslaget påverkar övriga företag är inte utrett i tillräcklig omfattning. Det är således inte möjligt att med ledning av betänkandet ta ställning till hur de administrativa kostnaderna, exempelvis beträffande strategisk personalhantering, förändras för dessa företag.