Yttrande över betänkande Mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innehåller regler som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (tobaksproduktdirektivet). Det delbetänkande som nu har remitterats syftar till att lämna de förslag på förändringar i tobakslagen (1993:581) och tobaksförordningen (2001:312) som krävs för genomförande av direktivet, med undantag av bestämmelser om säkerhetsmärkning och spårning.

Vad gäller tobakslagen föreslås det att den ska gälla även för produkter som är baserade på växter, örter eller frukter och som kan förbrukas via förbränning och inte innehåller tobak. Förslaget inbegriper också att dessa örtprodukter ska förses med hälsovarningar. Det föreslås också att det nuvarande kravet på innehållsdeklaration tas bort eftersom detta strider mot tobaksproduktdirektivet. Vidare föreslås det att information som ger intryck av att vissa tobaksvaror eller örtprodukter för rökning är mindre skadliga än andra inte får användas samt att märkning som hänvisar till smak eller tillsatser förbjuds. Regler om hur många cigaretter eller gram tobak en förpackning får innehålla föreslås också. Därtill föreslås det att näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt säte inte får använda personuppgifter på annat sätt än som är nödvändigt för att genomföra köpet. Vidare föreslås det att tillverkare och importörer till Folkhälsomyndigheten ska anmäla nya tobaksvaror de avser sälja.

Det föreslås också regler om innehållsdeklaration och produktkontroll med innebörden att tillverkare eller importörer av tobaksvaror och örtprodukter för rökning ska lämna uppgifter om ingredienser och dessas hälsoeffekter till Folkhälsomyndigheten. Det föreslås också att de ska genomföra analyser av tillsatser och lämna uppgifter om resultat till Folkhälsomyndigheten. Cigaretter eller rulltobak med karakteristiskt smak föreslås förbjudas i Sverige både vad gäller försäljning och tillverkning. Tillverkare och importörer föreslås också ska lämna in tillgängliga marknadsundersökningar och studier samt rapporter om försäljning per märke och typ till Folkhälsomyndigheten. Det anges vidare att Folkhälsomyndighetens tillsyn ska vara avgiftsbelagd.

Vad gäller förändringarna i tobaksförordningen föreslås det att Folkhälsomyndigheten ska bemyndigas att närmare föreskriva om vad en anmälan enligt tobakslagen ska innehålla samt vilka skyldigheter tillverkare och importörer har att lämna uppgifter. Myndigheten föreslås också uppdras att offentliggöra de uppgifter som kommer in från tillverkare och importörer. Detta gäller även information som inkommit till följd av kravet i tobakslagen på anmälan av nya tobaksvaror. Vidare föreslås regler för vad de specifika hälsovarningarna på olika produkter ska innehålla. Reglerna förändrar hur hälsovarningarna ser ut på ett sätt som avser att göra dem större och mer effektiva. Bland annat föreslås varningarna innehålla både bild och text.

Delbetänkandet innehåller också en redogörelse för hur tobaksproduktdirektivet förhåller sig till tryckfrihetsförordningen samt yttrandefrihetsgrundlagen. Då inga författningsförslag föreslås faller denna del av delbetänkandet utanför Regelrådets granskning.

Taggar:

tobaksregler